Op maandag 7 september 2020 om 19u30 is er een digitale bondsraadvergadering. Dit is een combinatie van een formele en een informele bondsraad. Iedereen is daarbij welkom.

Op de agenda van de bondsraad staat naast de vaststelling van het verslag van de vorige vergadering van 27 juni jl. het voorstel voor de contributie in 2021. Het bondsbestuur stelt voor om de contributie niet te verhogen tot het moment dat er een voorstel tot herziening van het lidmaatschapstelsel ligt.

Meerjarenbeleidsplan
In december stelt de bondsraad het meerjarenbeleidsplan 2021-2024 vast. Tijdens het informele deel van de bondsraad zal er aan de hand van een presentatie worden gesproken over het MJBP rond de vraag ‘wat maakt de handboogsporter gelukkig?’. Het bondsbestuur presenteert de hoofdlijn, waar met elkaar over gesproken wordt.

Documenten? De documenten voor de bondsraad zijn hier te vinden.
Meekijken? Meld je aan via info@handboogsport.nl en je krijgt een link toegestuurd.