Het coronavirus heeft een grote impact op de financiële situatie van veel verenigingen. Ter ondersteuning van de sport zijn er vanuit de overheid en de sportsector diverse financiële regelingen in het leven geroepen.

Compensatieregelingen overheid

De afgelopen maanden heeft de overheid diverse financiële regelingen bekendgemaakt. Sommige van deze regelingen zijn specifiek ter ondersteuning van de amateursport, anderen zijn meer algemene regelingen waar ook amateurverenigingen gebruik van kunnen maken. Hieronder vind je een overzicht van de diverse regelingen en hoe je hier aanspraak op kan maken. Bekijk hiervoor ook het speciale financiële dossier van NOC*NSF waarin onder andere de ‘financiële keten van een sportclub’ overzichtelijk in kaart is gebracht.

Handig hulpmiddel scan regelingen

Door eendrachtige samenwerking tussen sportbonden en NOC*NSF is er ook een tool beschikbaar om te kijken welke financiële regelingen passend zouden kunnen zijn voor iedere verenigingen. Deze staat in het dossier van NOC*NSF, maar is ook hier te vinden. 

Let op dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 22 februari 2021.

Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties (TASO)

Van 19 februari tot en met 5 april 2021 kunnen verenigingen steun aanvragen voor geleden schade in het vierde kwartaal van 2020. Om in aanmerking te komen voor de TASO geldt dat er sprake moet zijn van minimaal 10% financiële schade door corona. De tegemoetkoming is afhankelijk van de financiële schade en is minimaal €1.500 en maximaal €12.500. Het subsidiebudget voor deze ronde is 29 miljoen euro.

Het is niet mogelijk om voor Q4-2020 gebruik te maken van zowel de TASO als van de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten). Clubs die de TVL hebben aangevraagd maar waarbij nu blijkt dat de TASO aantrekkelijker is, kunnen de ingediende TVL intrekken en alsnog een TASO-aanvraag indienen.

Er wordt nog gewerkt aan aanvullende regelingen voor de sportsector voor Q1 en Q2 2021. Daarvoor is €75 miljoen vrijgemaakt.

TASO aanvragen? Ga naar het aanvraagloket van DUS-I. 

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

Is er bij jouw club sprake van minimaal 30% omzetverlies in de periode januari – maart 2021 en is de normale omzet in die periode meer dan € 8.824,-, dan is de TVL een interessante regeling. Tot 30 april 2021 kunnen bij RVO hiervoor aanvragen ingediend worden.

Bij 30% omzetverlies is het subsidiepercentage 50% van de vaste lasten met een minimum van €1.500 en tot een maximum van €330.000. Bij 100% omzetverlies loopt het subsidiepercentage op naar 85%.

Op 21 januari zijn uitbreidingen voor de TVL aangekondigd. Bij de opening in begin februari zijn die nog niet verwerkt. Tot dat moment worden aanvragen nog beoordeeld aan de hand van de ‘oude’ criteria. Verenigingen die voor die update een aanvraag hebben ingediend hoeven niets te doen want de subsidie wordt automatisch gecorrigeerd. Ook in het tweede kwartaal van 2021 blijft de TVL bestaan.

TVL aanvragen? Ga naar het aanvraagloket van RVO.

Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS)

Huurkosten zijn een flinke kostenpost voor verenigingen. Daarom heeft de overheid de TVS bedacht met het doel om te stimuleren dat verhuurders (meestal gemeenten) een deel van de huur aan sportclubs kwijtschelden.

Bij de meeste clubs is sprake van zogenaamde niet-gebruiksgebonden huur. Dat houdt in dat de huur niet afhankelijk is van de mate waarin de accommodatie daadwerkelijk gebruikt wordt. In dat geval wordt maximaal 45% van de huur kwijtgescholden. Bij gebruiksgebonden huur (waarbij je een accommodatie huurt per uur of dagdeel dat je er daadwerkelijk gebruik van maakt) wordt 100% van de huur kwijtgescholden.

Clubs kunnen de TVS dus alleen zelf aanvragen als ze verhuurder zijn. Aanvragen kunnen van 9 maart t/m 3 mei 2021 worden ingediend. Heb je vragen over de kwijtschelding, naam dan contact op met je verhuurder (meestal de gemeente of sportbedrijf).

Aanvragen TVS? Ga naar het aanvraagloket van DUS-I.

NOW 4.0

Sommige clubs of sportorganisaties hebben personeel op de loonlijst staan. Denk aan trainers, administratief personeel of een verenigingsmanager. Als het clubleven stilligt, hebben deze medewerkers vaak weinig te doen, maar de loonkosten lopen wel door. Om clubs daarin te ondersteunen is de NOW-regeling bedacht. Via de NOW kunnen namelijk de loonkosten tot 85% gecompenseerd worden. Een tweede voorwaarde om NOW te kunnen aanvragen is dat er sprake is van minimaal 20% omzetverlies over een periode van drie aangesloten maanden. In verband met de coronamaatregelen is de openstelling van de NOW -regeling verlengd. Vanaf 15 februari tot 14 maart 2021 kunnen verenigingen bij het UWV een tegemoetkoming aanvragen voor de loonkosten in de maanden januari t/m maart 2021. Voor meer informatie kijk op de website van het UWV.

Provinciale regelingen

Ligt jouw vereniging in de provincie Groningen, Limburg of Overijssel? Dan heb je wellicht geluk, want deze provincies hebben regelingen die ook voor de sportverenigingen toegankelijk zijn. 

Provincie Groningen

Regeling: Anderhalve-meter-regeling
Doel: Kleine ondernemingen en maatschappelijke organisaties in de provincie Groningen ondersteunen bij het herinrichten van hun onderneming/organisatie aan de anderhalve-meter-economie. Ook sportverenigingen kunnen deze subsidie aanvragen.
Subsidie: 50% van de kosten met een maximum van € 2.500.
Deadline: 1 juli 2021
Loket: Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Voor meer informatie klik hier. 

Provincie Limburg

Regeling: Nadere subsidieregels participatie (Participatieregeling)
Doel: Het verminderen van negatieve sociaal-maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis en het ondersteunen van projecten die erop zijn gericht om de samenredzaamheid en/of participatie in de samenleving van een kwetsbare doelgroep te vergroten en/of de problematiek van een kwetsbare doelgroep bespreekbaar te maken.
Subsidie: Maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2.875 (uitgaande van een project dat gericht is op het verminderen van negatieve sociaalmaatschappelijke gevolgen van de coronacrisis.)
Deadline: 31 december 2021
Loket: Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg

Voor meer informatie klik hier. 

Provincie Overijssel

Regeling: Vitale en gezonde samenleving 2020
Doel: Verminderen van de gevolgen van de coronacrisis en bijdragen aan een vitale en gezonde samenleving.
Subsidie: Minimaal € 500,- en maximaal € 2.500,- per aanvraag. Aanvragen worden in volgende van binnenkomst behandeld.
Loket: Provincie Overijssel

Voor meer informatie klik hier. 

Noodkrediet via Stichting Waarborgfonds Sport (SWS)

Als er door corona een liquiditeitsprobleem is ontstaan, zou dat opgevangen kunnen worden door bij de eigen bank een aanvraag in te dienen voor een tijdelijke lening, een zogenaamd Noodkrediet. De bank zal een borgstelling van de club vragen, omdat zij de zekerheid wil dat de lening wordt terugbetaald. Voor die borgstelling kunnen sportverenigingen bij SWS terecht.

Klik hier voor meer informatie over het aanvragen van een noodkrediet.

Niet-coronacrisis gerelateerde regelingen

Stimuleringsbudget diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie in de sport is belangrijk. Om sport- en beweegaanbieders/verenigingen te motiveren met dit thema aan de slag te gaan kunnen zij gebruik maken van het stimuleringsbudget. Dit budget kunnen zij gebruiken voor bijvoorbeeld het binden van nieuwe sporters, het starten van een ontwikkelingstraject of het aangaan van een samenwerking met een regionale organisatie. Volg deze link voor meer informatie. Klik hier voor het aanvraagformulier.

BOSA-regeling 

Het doel van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen stimuleren. De subsidie is een compensatie in verband met de verruiming van de btw-vrijstelling waardoor de mogelijkheid tot btw aftrek is vervallen. De overheid heeft hiervoor een budget beschikbaar gesteld van 94 miljoen euro.
Klik hier voor meer informatie.