Opleidingen Handboogsport

Handboogschieten leer je niet door naar een film te kijken of door een boek te lezen. Boogschieten leer je door het te doen. Iedereen die leert handboogschieten, leert dat van iemand die weet hoe het moet.

Diezelfde visie heeft Koninklijke HandboogSport Nederland (KHSN) ook voor de handboogtrainers en -instructeurs die ze zelf (of laat) opleidt: een goede trainer leert het vak van andere ervaren trainers. Een groot deel van de opleidingen van de KHSN vindt daarom ook in de praktijk van de (eigen) vereniging plaats. Die opleidingen zijn competentiegericht; er wordt aandacht besteed aan kennis, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen van de cursisten.

Meerdere opleidingen van de KHSN voldoen aan normen van de Kwalificatiestructuur Sport (KSS, 2017). KHSN streeft ernaar om haar sporttechnische opleidingen langs deze lijn vorm te geven. Het niveau van de opleidingen van de KHSN wordt aangeduid met 1 t/m 5. KHSN biedt geen trainers- of scheidsrechtersopleidingen aan op niveau 1 en niveau 5. We werken aan het duurzaam opnemen van de instructeurslijn in ons opleidingenaanbod.

Kies hieronder een opleiding om je in te schrijven.

Indien er in bepaalde regio’s belangstelling is van meerdere potentiële deelnemers, vernemen we dit graag. Reacties nemen we mee in de planning voor opvolgende cursussen. Belangstelling kan doorgegeven worden via opleidingen@handboogsport.nl.

Meerjaren Opleidingsplan

Opleidingsplan

Lancering Meerjaren Opleidingsplan Handboogsport

Door de technische staf van KHSN in samenwerking met vele anderen gewerkt aan het (her)schrijven en moderniseren van het MeerjarenOpleidingsplan voor de handboogsport. In dit plan komen de volgende zaken naar voren:

 • Een beschrijving van gemiddelde ontwikkeling van een jeugdige handboogsporter.
 • Uitleg in welke periodes voor een sporter de grootste kansen liggen om specifieke competenties te ontwikkelen.
 • Hoe een trainer of coach op de bovenstaande punten kan inspelen.

Deze gehele ontwikkeling is in het document gekoppeld aan de opleidingsstructuur die momenteel door KHSN wordt gehanteerd: van vereniging, via het RTC naar Jong Oranje en de nationale seniorenselecties. Daarbij weten we dat niet voor elke sporter de weg hetzelfde verloopt. Het document is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met verschillende experts op het gebied van talentontwikkeling, het kader van het Regionale Talent Centra en meerdere Handboogtrainers 3 en 4 trainers in het land.

Het opleidingsplan is hier te downloaden.

Wilt u het plan in een hard-copy versie? Dan klikt u hier voor de booklet pdf en volg de print instructies.

Printinstructies:

 • Print het document dubbelzijdig op A3 formaat
 • Let er in de printerinstellingen op dat de pagina wordt gedraaid rond zijn korte zijde
  -Tip: Doe een test print met pagina blad 1 en 2
 • Leg de pagina’s op de juiste wijze op elkaar.
  -Opgestapeld is de bovenste pagina aan de linkerzijde paginanummer 28
  -De pagina’s aan de linkerzijde lopen vervolgens af met een veelvoud van 2 (de even pagina’s)
 • Bevestig de pagina’s in het midden (door nietjes of inbinden)

Basisschot

Koop poster basisschot

De basisschot poster is te bestellen in de webwinkel van MijnHandboogsport.

Handboog trainer

Handboogtrainer 2 - Trainer

Tijdens de opleiding Handboogtrainer 2 (HBT2) leer je als trainer binnen een vereniging te werken. De nadruk van de opleiding ligt op jeugdtraining; introductie en kennismaking met de handboogsport.

Werkwijze (en werkbelasting)
De werkmethode van de opleiding is op te splitsen in vier delen.

 1. Workshops met theoretische onderbouwing: op deze contactmomenten leer je praktische vaardigheden.
  • 12 uur schietinstructie; het basisschot.
 2. Praktijkopleiding bij de praktijkbegeleider waar het grootste gedeelte van de opleiding plaatsvindt:
  • observeren, begeleiden, training geven, evalueren, begeleiden bij een A-wedstrijd en assisteren bij organisatie verenigingsactiviteit
 3. Thuisstudie:
  • de lesonderdelen voorbereiden, bestudering theorie (inlezen, controle vragen, bestuderen) en verwerkingsopdrachten maken 
 4. Maken en bijhouden van een portfolio.

Handboogtrainer 2 worden is naast het eigen maken van een deel theorie, ook het in de praktijk leren van. Daarom ga je gedurende de hele cursus ook wekelijks training geven en voor deze lessen opdrachten uitwerken. Dit kost je elke week studie-uren verwerkingstijd, afhankelijk van je instap niveau en computer vaardigheid. Deze opdrachten worden voor de volgende cursusdag ingeleverd en komen in je portfolio dat je zelf bijhoudt. Deze praktijk- en opdrachtenbelasting, afhankelijk van de vaardigheid van de cursist, wordt ingeschat op 2-4 uur per week, aanvullend op de aanwezigheid op de cursusdagen (32 uur) en het je eigen maken van de theorie. Dus weet, naast het volgen van de cursusdagen, vraagt de cursus eigen inzet/werk!
De cursus wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid (PVB).

Programma
Bij de workshops zijn de ervaringen tijdens de beroepspraktijkvorming uitgangspunt voor de leervragen. De behandeling van de theorie en praktijk geeft een aanzet bij de uitvoering tijdens de beroepspraktijkvorming, waarbij de praktijkbegeleider coacht.
Het geven van trainingen en het coachen van wedstrijden zijn centrale thema’s tijdens de workshops. Het totale aantal workshops is 4 (hele dag), inclusief de Proeve van Bekwaamheid (PVB). Tijdens de 1e workshop wordt het gehele opleidingstraject uitgelegd. Aanwezigheid op die dag is een noodzakelijke voorwaarde voor het vervolgtraject.

Voorwaarden voor deelname
• Voor iedereen ouder dan 16 jaar, met ruime ervaring in de handboogsport, die al les geeft of dit wil gaan doen.
• De cursist is tijdens de cursus in de gelegenheid om onder leiding van een praktijkbegeleider de praktijkopdrachten bij een vereniging uit te voeren.
• De lesstof wordt digitaal aangeboden
• De cursist is aanwezig tijdens alle workshops en beschikbaar op de PVB datum.

Leerdoelen
Na de opleiding ben je in theorie didactisch voldoende geschoold om een voorbereide training te kunnen geven. Na de opleiding heb je kennis van:
• Trainingsvaardigheden, Leeftijdskenmerken jeugdige sporters, Schiettechniek en Sportief coachen
Om deze doelstellingen te realiseren zijn de volgende onderwerpen gekozen als inhoud van de opleiding:
• Ontwikkelingspsychologie (jeugd 6 t/m 12 jaar), jeugd begeleiden voor, tijdens en na de wedstrijd, kanjers in de sport, didactiek, en structuur van het handboogschieten gericht op handboogspecifieke vaardigheden, technische elementen, methodiek, leren werken met voorbereide trainingen en beroepspraktijkvorming.

Waar en wanneer?
De eerstvolgende opleiding waar je je voor kunt inschrijven is in het najaar 2024. De opleiding start normaliter in september 2024 met een examen in januari of begin februari 2025. Deze opleiding zal in het najaar 2024 in de zuidelijke helft van Nederland plaatsvinden. In de planning probeert KHSN op basis van behoefte de locatie van de opleiding zo veel mogelijk af te wisselen.

Kosten
De kosten voor de opleiding zijn 275 euro voor NHB-leden en 400 euro voor niet-leden (prijspeil 2024).

Inschrijven
Heb je interesse in de opleiding in het najaar van 2024 of wil je je aanmelden voor een wachtlijstplek voor een later opleiding? Klik dan hier.
Heb je vragen in het algemeen mail dan naar opleidingen@handboogsport.nl

Handboogtrainer 3 - Zelfstandig trainer

De handboogtrainer 3 (HBT3) is vooral werkzaam in de vereniging, maar kan ook worden ingezet bij de regio- en rayontrainingen. Hij/zij werkt vooral met wedstrijdsporters en talenten. De trainer HBT3 kan zelfstandig lesgeven, lessen voorbereiden, plannen en evalueren aan de hand van vooraf gestelde doelen. Daarnaast coacht de trainer HBT3 wedstrijdsporters tijdens wedstrijden en organiseert (nieuwe) activiteiten binnen de vereniging. De trainer HBT3 stuurt trainer(s) HBT2 aan en kan tevens fungeren als praktijkbegeleider voor de trainers cursussen HBT2 en HBT3 (bijscholing 3.6 noodzakelijk). De trainer HBT3 onderhoudt de noodzakelijke contacten met ouders van jeugdige sporters, bestuur, vrijwilligers binnen de vereniging en andere trainers.

Instroomeis: HBT2 diploma (tenzij anders vooraf in overleg is vastgesteld).

Inhoudelijke doelstellingen

De belangrijkste leerpunten tijdens de cursus zijn:

 • Stimuleren van de sportieve ontwikkeling van (jeugdige) wedstrijdsporters;
 • Geven van trainingen;
 • Coachen van wedstrijden;
 • Organiseren van activiteiten in de sportorganisatie;
 • Aansturen sporttechnisch kader.

Om deze doelstellingen te realiseren zijn de volgende onderwerpen gekozen als inhoudelijke onderwerpen van de opleiding:

 • Schiettechniek;
 • Fysiek;
 • Mentaal;
 • Materiaal.

In de opleiding komt een aantal onderwerpen aan bod, waarvan kennis en inzicht noodzakelijk zijn om een jaarplan en operationeel plan op te kunnen stellen.

 • Motorisch leren, training geven;
 • Ontwikkelingsleer, bepalen van niveau;
 • Inleiding in de inspanningsfysiologie en trainingsleer/trainingsmethodieken;
 • Inleiding in de sportpsychologie, mentaal;
 • Inleiding in de anatomie, anatomie van de schietbeweging;
 • Omgaan met Talenten;
 • Communicatie;
 • Blessurepreventie

Opzet workshops

Bij de workshops zijn de ervaringen tijdens de beroepspraktijkvorming uitgangspunt voor de leervragen. De behandeling van de theorie en praktijk geeft een aanzet bij de uitvoering tijdens de beroepspraktijkvorming, waar de praktijkbegeleider coacht. De praktijkbegeleider kan indien gewenst als toehoorder bij de workshops aanwezig zijn.

Trainingen en wedstrijden zijn de praktijksituaties die binnen de behandeling tijdens de workshops als centrale elementen worden gebruikt.

Waar en wanneer?

De opleiding duurt ca. 9 maanden, waarin 9 a 10 workshops (2 dagdelen) en 1 examendag worden gepland. De workshops worden gemiddeld eens per 3-4 weken gepland op de zaterdag. Naast de aanwezigheid op de centrale workshops moeten de cursisten opdrachten uitvoeren en stage lopen bij een erkende praktijkbegeleider. De eerstvolgende opleiding start normaliter in september 2024.

Kosten

De kosten voor de opleiding zijn 400 euro voor NHB-leden en 650 euro voor niet-leden.

Inschrijven

Vul het inschrijfformulier in om je aan te melden voor bovenstaande opleiding.
Als je vragen hebt, kun je contact opnemen via opleidingen@handboogsport.nl.

Trainer traditioneel - All Inn Traditional

Back To Bowhunting Academy Nederland (BTBA) organiseert in overleg met KHSN de opleiding tot trainer traditioneel. De opleiding is verder geprofessionaliseerd, het cursusmateriaal is uitgebreid en verbeterd en BTBA heeft een eigen locatie.

Inhoudelijke doelstelling cursus
Het verhogen van kennis en kunde aangaande “traditioneel”/ instinctief boogschieten. Het aanleren van simpele stappen en didactische vaardigheden om individueel of in groepsverband basistrainingen, evenementen en introductie scholingen te verzorgen voor bijvoorbeeld een handboogvereniging. De instinctief/traditioneel trainer kan zelfstandig lesgeven in handboogschieten op traditionele wijze, lessen voorbereiden, plannen en evalueren aan de hand van vooraf gestelde doelen in combinatie met een HBT3-diploma. Na de opleiding heb je kennis van de definitie traditioneel/instinctief, schiettechniek, materiaalkennis, eigenschappen toptrainer, fysieke en mentale aspecten en leren werken met voorbereide trainingen.
De cursus wordt afgesloten met een praktijk- en theorie-examen welke met minimaal 75% score moet worden behaald om de aantekening trainer traditioneel te ontvangen.

Voor wie deze opleiding trainer traditioneel?

 • Handboogtrainer 3 en 4 ontvangt na afloop een ‘certificaat’.
 • Handboogtrainer 2 ontvangt na afloop een ‘specialisatie aantekening’

Programma
Tweedaagse opleiding (weekend). Een doorlopend programma met een mix van praktijk en theorie:

 • Betekenis/definitie traditioneel/ instinctief schieten
 • Historie en alternatieven – voordelen en beperkingen
 • Benaderen doel – ruimtelijk blikveld – focus/de-focus – richtpunt trefpunt – intern vizier
 • Materiaal kennis 1 (boogtypen, lengtes en hun klassen – pezen – pijlen)
 • 11 stappen plan (opbouw schot afwerking)
 • Theorie en praktijk en fout-analyse
 • Fysiek: Spiergebruik – uithoudingsvermogen – krachtverdeling
 • Mentaal: Concentratie – afleidingsfactoren en hun remedie
 • Valkuilen voor trainer en schutter
 • Eigenschappen top trainer (taken en competenties – meerwaarde en mogelijkheden en vergoeding –planning – wetgeving – hulpmiddelen en hun werking)
 • Uitspreken verwachtingen/geven “kritiek” – onbekend terrein of omstandigheden.
 • Materiaal kennis 2 (traditioneel tunen)
 • Trainen in de praktijk en afronding
 • examen praktijk en Theorie

Waar en wanneer
Deze opleiding wordt eens per twee jaar gegeven (bij voldoende animo vaker). In 2024 vinden de cursusdagen – zoals gebruikelijk in het Hemelvaartsweekend – plaats op donderdag 9 en vrijdag 10 mei. Zaterdag 11 mei is een studie- en trainingsdag. Op zondag 12 mei is het theorie- en praktijkexamen. 

Kosten en betalingsvoorwaarden
De kosten voor de specialisatiemodule zijn 525 euro per persoon en dienen vooraf te zijn voldaan. Het bedrag is inclusief docent(en), cursusmateriaal, eventueel gebruik van materiaal, accommodatie, examen, het boek ‘Traditional Trainers Guide’, consumpties en maaltijden. Het bedrag is exclusief overnachtingen en vervoer.

Toelatingseisen/wensen
Minimaal 21 jaar.
Nog geen KHSN trainer? Dan dien je de basiscursus en/of gevorderden cursus of het 5 daagse kamp te hebben gevolgd. Je hebt al veel kennis en kunde nodig om de cursus te kunnen volgen zodat we het tempo kunnen behouden waarop de cursus gemaakt is.

Voorbereiding
Aanbevolen literatuur:
Bodnik, Henry – Instinktives Bogenschießen mit Henry Bodnik (ook in Engelse versie)
Höhn, Ekkehard ISN978-3-938921-09-8 – Der Befreite Schuss en Höhn, E. & K.-H. Hörnig ISBN3-9805877-1-1 – Traditionell Tunen

Diploma indien geslaagd
Op de derde dag zal er door een erkende instructeur van de Back to Bowhunting Academy een proeve van bekwaamheid worden afgenomen. Hiervoor dient men te slagen. Na behalen van het examen en het hebben voldaan aan de cursusopdrachten, krijgt de cursist het certificaat of ‘specialisatie aantekening’. Ook wordt er een aantekening in het KHSN systeem gemaakt.

Inschrijven
Inschrijven doe je direct via de website van de Back to Bowhunting Academy.

Inschrijven

Scheidsrechter

Verenigingsscheidsrechter - SR/03

KHSN streeft ernaar dat elke (competitie)wedstrijd wordt geleid door een gecertificeerde scheidsrechter. De verenigingsscheidrechter (SR3) leidt/beoordeelt zelfstandig wedstrijden, al dan niet samen met collega-official(s). Hij/zij werkt op aanwijzing van de organiserende vereniging en/of op aanwijzing van (een geleding van) KHSN. De verenigingsscheidsrechter zorgt voor een optimale voorbereiding op de wedstrijd door er serieus naar toe te leven, op de hoogte te zijn van de deelnemende sporters en het type wedstrijd. Op de dag zelf is hij met benodigde kleding, schoeisel en attributen op tijd aanwezig. De scheidsrechter toetst de gebeurtenissen tijdens de wedstrijd aan de regels en reglementen en grijpt in als de regels worden overtreden. De verenigingsscheidsrechter kan ook assisteren bij wedstrijden die onder leiding van een (soms) hoger gekwalificeerde official staan.
Wil jij je inzetten voor een betere arbitrage en betere spelregelkennis binnen de handboogsport? Word dan Verenigingsscheidsrechter! Stap 1 op weg daar naar toe is het maken van de Instaptoets Reglementen (zie onderstaande link). Rond je deze toets met succes af, dan kan je jezelf vervolgens online inschrijven voor  de Workshop Reglementen.

Studiebelasting

De opleiding bestaat uit 4 onderdelen.
1. Online Instaptoets Reglementen (15-60 minuten), welke op ieder moment is te doen, gewoon vanuit huis
2. Workshop verenigingsscheidsrechter (1 dag / 2 dagdelen)
3. Stage + opdrachten (3 stagewedstrijden + praktische opdrachten)
4. Proeve van Bekwaamheid (wedstrijd).

Kosten
De kosten voor de opleiding verenigingsscheidsrechter €50,-. In de periode voor aanvang van de opleiding ontvang je een factuur voor de opleidingskosten.

Inschrijven
Heb je belangstelling om Verenigingsscheidsrechter te worden, maak dan eerst de Instaptoets Reglementen. Je wordt vervolgens uitgenodigd voor deelname aan de eerstvolgende Workshop.

De eerstvolgende workshops vinden plaats in het najaar van 2024. Heb je interesse, doen dan de Instaptoets!
Heb je vragen, mail dan naar opleidingen@handboogsport.nl.

Bondsscheidsrechter - SR/04

De bondsscheidsrechter (SR-niveau 4) is samen met de eventuele collega-official(s) verantwoordelijk voor de controle van alle reglementaire zaken voorafgaand aan wedstrijd. De sporters bereiden zich terdege voor op de wedstrijd en dat verlangt men ook van de official. De bondsscheidsrechter neemt waar,  interpreteert en beoordeelt handelingen van sporters in het licht van de regels en reglementen (ook preventief). De bondsscheidsrechter managet als het ware de wedstrijd, oefent door proactief in te grijpen, controleert en communiceert beslissingen op zodanige wijze dat er respect uit spreekt en dat ze op natuurlijke wijze worden geaccepteerd. De bondsscheidsrechter controleert de uitvoering van eventuele straffen tijdens de wedstrijd.
De bondsscheidsrechter is verantwoordelijk voor het reglementaire verloop van de wedstrijd en heeft  een positieve invloed op de kwaliteit van de handboogsport. Samen met de eventuele collega-official(s) is hij/zij verantwoordelijk voor de formele afhandeling van de wedstrijd. Daarnaast is de bondsscheidsrechter verantwoordelijk voor het onderhouden van contact met collega’s, commissies en de officialbegeleider, en voor de eigen ontwikkeling als official.

Studiebelasting

De opleiding Bondsscheidsrechter bestaat uit 3 onderdelen.

1. Theorie (2 dagen/ 4 dagdelen);
2. Stage (6 stagewedstrijden; 3 x Indoor, 3 x Outdoor);
3. Proeve van Bekwaamheid (wedstrijd)

Kosten

De kosten voor de opleiding bondsscheidsrechter zijn € 75,- (prijspeil najaar 2024).

Inschrijving

De eerstvolgende theoriedagen zijn in het najaar van 2024. Om je aan te melden mail je naar opleidingen@handboogsport.nl.

Specialisaties

Wedstrijdleider

Inhoud

In de opleiding KHSN Wedstrijdleider staat de vraag “Hoe organiseer ik een handboogwedstrijd?” centraal. Tijdens deze cursus leer je waar je als wedstrijdleider rekening mee moet houden voorafgaand aan, tijdens én na een wedstrijd. Met de opgedane kennis ga je vervolgens thuis aan de slag met het schrijven van een draaiboek voor een zelf te organiseren wedstrijd. Het draaiboek wordt ingestuurd naar en beoordeeld door de docent. Indien het draaiboek als voldoende wordt beoordeeld, ontvangt de cursist het door NOC*NSF erkende diploma KHSN Wedstrijdleider.
Voor je vereniging levert deze opleiding dus een concreet eindproduct op; een draaiboek voor wedstrijden. Daarmee is deze opleiding een échte aanrader voor alle verenigingen die zich willen profileren als organisator van handboogwedstrijden.

Kosten

De kosten voor de opleiding wedstrijdleider zijn €50,-.

Waar en wanneer?

Najaar 2024

Inschrijving

Om je alvast aan te melden mail je naar opleidingen@handboogsport.nl.

Praktijkbegeleider

Inhoud

Cursisten van de trainersopleidingen HBT2 en HBT3 krijgen praktijkopdrachten te doen bij een erkende praktijkbegeleider. Praktijkbegeleiders zorgen dat trainers relevante en leerzame praktijkervaringen kunnen opdoen. De rol van praktijkbegeleider is weggelegd voor degene die het leuk vindt om passie en ervaringen met beginnende en zich ontwikkelende trainers te delen. Is deze rol jou op het lijf geschreven en heb je eerder de opleiding HBT3 met succes afgerond? Schrijf je in! Koninklijke HandboogSport Nederland biedt nu ook een eigen scholing tot praktijkbegeleider aan. Voor HBT3 cursisten is deze scholing een onderdeel van de opleiding.

Inschrijving

De eerstvolgende opleiding vindt plaats in het najaar 2024. Om je aan te melden, mail je naar opleidingen@handboogsport.nl.

Kosten

De opleiding kost 50 euro per deelnemer.

 

Workshop Scoreverwerking

Sporters willen steeds sneller de uitslagen zien van wedstrijden. Om de snelheid in wedstrijden te houden, wordt goede scoreverwerking steeds belangrijker. En steeds meer verenigingen en organisaties willen digitaal scores verwerken. Daar zijn wel als KHSN blij mee en daarom organiseren we een workshop scoreverwerking met behulp van Ianseo onder leiding van Gerrit Buitenhuis. 

Het digitaal verwerken van scores heeft een aantal voordelen, zoals:

 • alle regels van de verschillende wedstrijden zitten in het systeem;
 • (als je het systeem kent,) is een nieuwe wedstrijd eenvoudig op te zetten;
 • bestaande wedstrijden zijn naar wens aan te passen (mits het format gelijk blijft);
 • scorebriefjes, nummers en de mogelijkheid om resultaten “live” te delen op een event en op internet zitten standaard in het pakket;
 • de mogelijkheid om digitaal vanaf het doel scores in te voeren met de telefoons van de schutters of tablets van de KHSN;
 • het publiceren en delen van lopende resultaten en de eindresultaten op internet;
 • Ianseo is een vrij beschikbaar pakket dat zonder extra kosten gebruikt kan worden;
 • eventuele ondersteuning van Ianseo is mogelijk.

Heel bewust hierboven beschreven “als je het systeem kent”. Veel mensen stranden namelijk met Ianseo, omdat het niet duidelijk is hoe het gebruikt moet worden. De frustratie is op dat moment vaak zo groot, dat men het nooit meer oppakt. Dat willen we voorkomen. Sterker, we willen dat er meer mensen goed geschoold met Ianseo kunnen werken! Daarom bieden wij een workshop Scoreverwerking aan. Na de workshop gevolgd te hebben ontvang je een certificaat. Er is plek voor maximaal 12 deelnemers!

Data

Nog te bepalen.

Kosten

Kosten voor de gehele workshop (3 dagdelen) bedraagt: € 109,00 per persoon (o.v.v. prijsverhogingen)
Een dagdeel duurt maximaal 4 uur, inclusief pauzes, koffie/thee/fris en lunch.
Aanmelden via: opleidingen@handboogsport.nl
Na aanmelding ontvang je een bevestiging met de betaalgegevens.

Wat levert het op?

 • Certificaat 
 • Een groep medegebruikers op wie je altijd kunt terugvallen

Optioneel: Stage(s)

Voor degene die Ianseo in de praktijk willen toepassen kunnen er stagemomenten gecreëerd worden. Onder begeleiding van een ervaren Ianseo-gebruiker draai je mee bij een event. Er wordt van je verwacht dat je zoveel mogelijk het initiatief neemt. Aan het einde van een event (of kort erna) zal de dag met jou geëvalueerd worden. Als zowel jij als de ervaren Ianseo-gebruiker het er over eens zijn dat je zelfstandig een (KHSN) event kan draaien, zal je daarvoor mogelijkheden worden aangedragen of kan je opgenomen worden in het event team.

Locatie workshop(s)

Nader te bepalen.

Overzicht dagdelen

Dagdeel 1: Basis Ianseo
1. Inleiding Ianseo
2. Installeren programma en opstarten
3. Updating Ianseo
4. Netwerk
5. Basis Ianseo:
– Nieuwe wedstrijd aanmaken
– Inrichten kwalificatie
– Deelnemers
– Afdrukken scorebriefjes
– Invoeren scores
– Exporteren/importeren
– Publiceren op Ianseo.net
6. Huiswerk

Dagdeel 2: Verdieping Ianseo
1. Terugkoppeling huiswerk
2. Behandelen punten waar je tegenaan gelopen bent
3. Het uitbreiden van een wedstrijd met Individuele Finales 
4. Het uitbreiden van een wedstrijd met Team Finales
5. Het uitbreiden van een wedstrijd met Mixed Team Finales
6. Afdrukken rugnummers
7. Afdrukken scorebriefjes on-side (inclusief die met geschoten waarden)
8. Het aanpassen van standaard wedstrijden, passend bij jouw event:
-vertalen naar NL benamingen (al gedeeltelijk gedaan in dagdeel 1)
-aanpassend wedstrijd format
9. Huiswerk

Dagdeel 3: Scorekeeper
1. Terugkoppeling huiswerk
2. Behandelen punten waar je tegenaan gelopen bent
3. Het opzetten van het benodigde netwerk.
4. Het gebruik van smartphones en
5. Scorekeeper
                      a. Scorekeeper Lite
                      b. Scorekeeper Pro
6. Het presenteren van de resultaten op locatie (op een groot scherm);
7. On-side printen van voorbedrukte scorebriefjes (inclusief die met geschoten waarden);
8. Optioneel: Stage(s)
9. Overige punten / WVTTK
10. Afsluiten

Specialisatie instinctief schieten

Instinctief schieten neemt een steeds grotere vlucht. Meer en meer mensen vinden hun ontspanning en plezier in deze manier van schieten. Echter het aantal deskundige trainers met specifieke kennis van instinctief schieten loopt nog niet parallel met het aantal personen dat op deze manier schiet.

Aan de hand van vragen die KHSN bereiken blijkt er voldoende belangstelling bij schutters te bestaan om een cursus instinctief schieten te volgen onder deskundige leiding.
In samenwerking met Tonny Wesselink organiseert KHSN derhalve een interne module instinctief schieten voor handboogschutters. Tonny heeft zijn opleiding tot traditioneel/instinctief trainer en docent gevolgd bij Henry Bodnik in Duitsland. Henry Bodnik is een grootheid wat betreft instinctief schieten en auteur van diverse boeken en dvd’s over dit onderwerp. Sjan van Dijck is toegevoegd aan het docententeam vanwege haar enorme kennis, langdurige ervaring, en zeer aansprekende prestaties met de barebow.

Deze cursus zal bestaat uit een tweetal cursus dagen.

Inhoudelijke doelstellingen

Na de opleiding ben je in theorie didactisch voldoende geschoold om een voorbereide training te kunnen geven. Na de opleiding heb je kennis van:

 • Wat wordt verstaan onder instinctief schieten?
 • 11 stappenplan schiettechniek
 • benaderen van het doel: blikveld, focus, intern vizier enz.
 • Kennis/keuzes van materiaal. (pijlkeuze, tuning, boogtypen)
 • Praktijk met foutenanalyse van elke deelnemer middels observatie
 • Mentaal, concentratie/focus
 • Veel voorkomende fouten en oplossingen hiervoor
 • Veel gelegenheid tot het praktisch toepassen van het geleerde.
 • Praktische oefeningen aan de hand waarvan de cursisten zelf kunnen trainen tussen dag 1 en 2
 • Afronding cursus met evaluatie

Deelname?

 • Voor iedereen ouder dan 16 jaar, KHSN lid, met ruime ervaring in de handboogsport
 • Boog met minimaal 6 bijpassende pijlen (stabilitatie & vizier zijn niet nodig)
 • Barebow tab en/of handschoen. Let op: geen ankertab!

Waar en wanneer

Bij voldoende belangstelling wordt er een cursus gepland. Neem contact op via opleidingen@handboogsport.nl

 

Verenigingen

Bestuur

Als verenigingsbestuurder komt er veel op je af. Samen met je leden heb je ambities. Je wil dat de leden van jouw vereniging met plezier de handboogsport kunnen beoefenen.

Op sportopleidingen.nl vind je een breed aanbod aan opleidingen voor verenigingsbestuurders.
Vind een opleiding en schrijf je in.

Vertrouwenscontactpersoon

KHSN vindt het belangrijk dat elke handboogschutter zich veilig en goed voelt in de sport en zichzelf kan zijn. Wij zijn een sportbond waarin sportplezier centraal staat en daarom is er geen ruimte voor agressie, intimidatie, misbruik, discriminatie of ander grensoverschrijdend gedrag.
Wij willen leden en verenigingen helpen om deze zaken bespreekbaar te maken en wat voor stappen zij kunnen nemen om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken/melden.

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is een belangrijke schakel in een sportvereniging; het geeft sporters de kans om melding te maken en steun te zoeken.

Meld je aan voor de opleiding vertrouwenscontactpersoon.

Kwalificatie structuur Sport