In de vergadering van zaterdag 18 juni 2022 heeft de Bondsraad besloten tot een korting van 5 euro op de contributie voor het jaar 2023. Tegelijkertijd besloot de Bondsraad om de jaarlijkse inflatiecorrectie voor het contributiebedrag opnieuw in te voeren. De Bondsraad wil dat de activiteiten van de NHB, haar rayons en haar verenigingen minimaal op hetzelfde niveau blijven en niet uitgehold worden. Sterker, de ambities uit het Meerjarenbeleidsplan ‘Doelgericht vooruit: raak!’ moeten behaald worden. Een contributiestijging naar 64 euro, die zou horen bij de herinvoering van de inflatiecorrectie, vindt de Bondsraad nu evenwel niet passend. Daardoor is besloten tot een korting van 5 euro om leden en potentiële leden te binden aan de handboogsport. De contributie voor 2023 bedraagt na aftrek van deze korting derhalve 59 euro voor een seniorlid; jongeren betalen de helft.

Naast de korting op de contributie heeft de Bondsraad steun gegeven aan een viertal projecten om de binding met de leden en de verenigingen te versterken. Het gaat daarbij om de projecten ‘Vergroting ledenaantallen’, ‘Verbreding inkomstenbronnen’, ‘Waarde van de NHB’ en ‘Dienstenpakket NHB’. Deze projecten moeten de uitvoering van het meerjarenbeleidsplan 2022+ ‘Doelgericht vooruit: raak!’ verder versnellen.

Wat zijn de vier projecten?

  1. Het project ‘Vergroting ledenaantallen’ gaat uit van een brede aanpak, waarbij enerzijds sprake is van het helpen van energieke verenigingen en leden en anderzijds uitgaat van nauw contact met grijze leden, andere handboogbonden en andere partijen die handboogschieten aanbieden.
  2. Met ‘het verbreden van de inkomstenbronnen’ wordt gekeken naar zowel het landelijk, rayon- en lokaal niveau. Dit betekent inzet op meer subsidies van NOC*NSF en overheden, en sponsorinkomsten. Zeer belangrijk daarbij is ook de hulp van voor verenigingen, rayons en sporters om te komen tot meer inkomsten.
  3. Project ‘Waarde van de NHB’. De NHB heeft veel waarde voor de verenigingen, leden en potentiële leden. ‘Wij zijn de NHB!’ is daarbij het vertrekpunt. Dat betekent vertellen wat we doen en meer mensen die vertellen wat we doen. Dit is niet alleen aan het bondsbureau, maar aan iedereen die functies vervult binnen de NHB. Zo wordt er contact gelegd met partijen binnen en buiten de handboogsport en dat vraagt ook een versterkte regierol van de medewerkers van het bondsbureau.
  4. Met het project ‘Dienstenpakket NHB’ versterkt de NHB de activiteiten voor de sporters. Gedacht wordt aan het kopen en uitlenen van materialen om sporten mogelijk te maken voor sporters en verenigingen, met name voor de breedtesport. Ook het meer en meer kennis delen en vermenigvuldigen met en voor verenigingen is daarbij cruciaal.

In de uitvoering van de projecten trekken bondsraad, bondsbestuur, bondsbureau, verenigingen en leden gezamenlijk op. Ook externe partijen worden daarbij ingezet en biedt de NHB structureel ruimte voor stagiaires op het bondsbureau. Als er leden zijn die een bijdrage willen leveren aan de projecten, kunnen die zich melden bij de bondsdirecteur.

Financiële stukken
De bondsraad heeft verder ingestemd met de financiële stukken over 2021, waarbij nadrukkelijk is gezegd dat het overschot van de afgelopen jaren wordt ingezet ter stimulering van de leden en de verenigingen. Nadrukkelijk wil de bondsraad dat er wordt geïnvesteerd in de activiteiten voor verenigingen. Dit hoort ook bij de uitvoering van bovengenoemde projecten.

In het verlengde hiervan is de contributie voor 2023 is vastgesteld op 64 minus 5 euro. Dit betekent 5 euro korting per lid, waarbij alle seniorleden 59 euro betalen in 2023 (junioren de helft). In lijn met de gebruikelijke procedure zal de Bondsraad jaarlijks de contributie (en een eventuele korting) voor het daaropvolgende jaar vaststellen. Ook stemde de bondsraad in met een pilot om een specifiek studententarief te hanteren voor leden van studentenverenigingen. Dit zal worden uitgewerkt met de desbetreffende verenigingen.

MijnHandboogsport
Tevens heeft projectleider Ramon van de Winkel een presentatie gegeven over MijnHandboogsport, het platform voor de handboogsport. Deze presentatie is te vinden bij de stukken voor de Bondsraad van 18 juni jl. De Bondsraad onderschrijft de ontwikkeling van het platform en ziet dit als belangrijke impuls voor onze sport.

Alle documenten over de Bondsraad van 18 juni jl. zijn hier te vinden.

Vragen of opmerkingen? Mail naar directeur@handboogsport.nl.