Alle leden die het lidmaatschap in en na 2023 hebben opgezegd, hebben wij begin 2024 gevraagd een korte vragenlijst in te vullen. De respons was 16,7%. Gevraagd is naar de reden van opzegging van het lidmaatschap en de overweging om opnieuw lid te worden. Met de antwoorden krijgen wij inzicht in de wensen en beweegredenen van (ex-)leden en verbeteren wij onze dienstverlening.

Waarom opgezegd?
Ruim 30% van de respondenten liet weten dat de reden van opzegging ligt in het feit dat ze te druk waren/zijn. Ook verandering in privésituatie (14%) en blessures (12,5%) zijn vaker voorkomende redenen. Wat in de losse reacties naar voren kwam, was dat ook de sfeer bij, en/of het aanbod bij de vereniging niet goed naar wens was.

Waarom past het aanbod van de vereniging niet?
In de verdiepende vraag over het aanbod bij de voormalige vereniging laat een groot deel van de voormalige leden weten dat de beschikbare trainingsmomenten niet aansloten bij de wensen. De sfeer bij de vereniging is een veel gegeven reden en ook de ontbrekende visie op beter worden en/of competities wordt als reden gegeven waarom de vereniging niet meer past.

Overweging om opnieuw lid te worden
De helft van de voormalig leden geeft aan ‘zeker’ tot ‘waarschijnlijk wel’ opnieuw lid te willen worden bij een bij KHSN aangesloten handboogvereniging. Ruim een derde weet dit nog niet en zo’n 15% geeft aan geen lid meer te willen worden om verschillende redenen.

Wat is belangrijk om in de toekomst opnieuw lid te worden?
Tijd is voor 45% van de respondenten belangrijk om opnieuw lid te worden. Tijd, zoals de beschikbare tijd om te schieten, maar ook de tijden waarop getraind kan worden bij de vereniging. Verder gaven de voormalig leden dat de vereniging moet aansluiten bij de wensen en ook worden de kosten genoemd als belangrijke reden om opnieuw lid te worden. Uit de los gegeven antwoorden kwam ook naar voren dat een veilig handboogsportklimaat belangrijk is.

Wat heeft KHSN gedaan en wat gaat KHSN nog doen?
We werken door aan de inzet op een veilig handboogsportklimaat door te blijven communiceren, hulp aan te bieden aan verenigingen en in te gaan op afgegeven signalen. Daarnaast versterken wij ons aanbod van wedstrijden en competities, en willen wij verenigingen helpen bij het verbeteren van hun aanbod.