Contactinformatie

Adres:

Koninklijke HandboogSport Nederland
(Eerste etage Papendal Sport Business Center, gebouw NOC*NSF)
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem

KVK 40176031

Telefonie en e-mail
De KHSN is op werkdagen bereikbaar van 10 tot 16 uur. Voor en na die tijd kunt u een bericht achterlaten of een e-mail sturen.
Algemeen: (026) 48 34 700
Wedstrijdzaken: (026) 48 34 702
Email: info@handboogsport.nl

Wij vragen u vriendelijk uw vragen waar mogelijk direct te richten aan de betreffende medewerkers.

Bankgegevens

Bankrekeningnummer: ING 68.15.14.205 te Arnhem
IBAN: NL30INGB0681514205
BIC:   INGBNL2A

Contact opnemen

Koninklijke HandboogSport Nederland

Informatie

Organisatie

Bondsbestuur

Samenstelling Bondsbestuur
(laatste update 3 december 2023)

Het bondsbestuur zal binnenkort in een vergadering de taakverdeling opnieuw gaan vaststellen.

Bestuurslid Ontwikkeling & innovatie - vice-voorzitter / waarnemend voorzitter (Jeroen Faro)

 • Bondsraad
 • Bestuur
 • Representatie
 • P&O
 • NOC*NSF
 • Disciplines: Veld, 3D en Run Archery
 • Opleidingen IFAA
 • Contact IFAA
 • MJBP-thema’s Klantreis, Ledenwerving en Sportaanbod
 • MJBP-thema’s Organisatiecultuur, Governance en Internationaal

Bestuurslid financieel beleid - penningmeester (Rob Boumans)

 • Financiën
 • Fondsenwerving
 • Shared services
 • MJBP-thema’s Organisatiecultuur, Governance en Binding & Activering

Bestuurslid Leden, Verenigingen & Opleidingen - secretaris (Henk Miltenburg)

 • Dienstverlening verenigingen en leden
 • Digitalisering
 • Scheidsrechterszaken
 • Opleidingen (m.u.v. IFAA)
 • MJBP-regie op voortgang
 • MJBP-thema’s Opleidingen, Ledenwerving en Binding & Activering

Bestuurslid Wedstrijdsport, Topsport & Marketing (Bas van den Berg)

 • Disciplines: doelschieten (outdoor, indoor, 25m1pijl en hout)
 • Maatwerkprogramma’s recurve, compound en talentontwikkeling (topsport)
 • Jeugd en talentontwikkeling
 • Evenementen
 • Communicatie en marketing
 • MJBP-thema’s Binding & Activering, Sportaanbod en Verwaarding topsport

Bestuurslid (Sarina van Dalen)

 • Para-handboogsport

Bestuurslid (Didier Oosterom)


Algemeen Directeur (Arnoud Strijbis)

 • Eerste adviseur bondsbestuur
 • Aansturing bondsbureau en technische staf
 • Secretariaatvoering bondsraad en bondsbestuur
 • Contact World Archery en World Archery Europe
 • MJBP-regie

Rooster van aftreden Bondsbestuur

Functies en nevenfuncties bestuursleden

Bondsraad

De bondsraad is het hoogste orgaan van de KHSN. De bondsraad vertegenwoordigt de leden, controleert het bestuur en stelt de strategie vast. Elk rayon vaardigt drie bondsraadsleden af: de voorzitter en twee andere bestuursleden.

Samenstelling Bondsraad (per december 2023)
Rayon 1: Carel Deden | Thomas Dekker (vz) | Marja Kampstra
Rayon 2: Lowie Claessens | Peter Schuring (vz) | Mark van der Zwet
Rayon 3: Henri van Dun (wnd) | Annemarie Putters (wnd vz) | Michiel Sebregts
Rayon 4: Victor van Hooijdonk | Hennie Romonesco | (vacature)

Rooster van aftreden Bondsraad

Rayonbesturen
Medewerkers KHSN: Bondsbureau | Technische Staf

De medewerkers van de KHSN zijn op werkdagen telefonisch in ieder geval bereikbaar van 10 tot 16 uur. Voor en na die tijd kunt u een bericht achterlaten of een e-mail sturen.
- Algemeen: (026) 48 34 700
- Wedstrijdzaken: (026) 48 34 702
- Mailadres: info@handboogsport.nl

Medewerkers KHSN
Arnoud Strijbis (algemeen directeur) - (06) 461 33 286
Willem van de Worp (programmamanager topsport) - (06) 218 30 347
Bart Sterken (wedstrijd- en competitiezaken) - (026) 483 47 02
Marina van Zon (leden- en financiële administratie) - (026) 483 47 00
Tim Buitenhuis (communicatie) - (06) 405 26 327
Lotte Eising (integriteitsmanager) - (06) 160 06 254
Jacqueline van Rozendaal (hoofdcoach) - (06) 405 64 557
Peter Elzinga (bondscoach) - (026) 483 47 00
Marcel van Apeldoorn (bondscoach) - (06) 462 04 470

Journalisten kunnen contact opnemen met Arnoud Strijbis.

Internationale vertegenwoordiging

World Archery

 • Marcel van Apeldoorn (member coach committee - lid coach commissie) - (06) 462 04 470
 • Robert Erica (member judge committee - lid scheidsrechterscommissie)
 • Arnoud Strijbis (chair sustainability committee - voorzitter commissie duurzaamheid & member of board of justice & ethics)

World Archery Europe

Bij congressen van de World Archery wordt de NHB vertegenwoordigd door Arnoud Strijbis; bij congressen van IFAA door bestuurslid Jeroen Faro.

Commissies en werkgroepen

Voor de uitvoering van werkzaamheden heeft de KHSN een groot aantal commissies en werkgroepen. Heb je interesse in bepaalde thema's en/of onderwerpen en zou je deel willen uitmaken van een werkgroep of commissie, laat dit dan weten via solliciteren@handboogsport.nl.

Een overzicht van de taken, verantwoordelijkheden en bemensing van commissies vindt u hier.

Vacatures

Bestuurders verenigingspanel

Het verenigingspanel bestaat uit een wisselende groep bestuurders en een medewerker van het bondsbureau die tweewekelijks samenkomt. Ze wisselen kennis en ervaringen uit over alles waar je als vereniging mee te maken kunt hebben. Denk aan ledenwerving, accommodatiebeheer, bestuurszaken of een veilig sportklimaat. En zo zijn er nog oneindig veel thema’s te benoemen, die iedereen ook zelf kan inbrengen. De resultaten worden gedeeld via de website, sociale media en/of nieuwsbrief, zodat andere verenigingen er hun voordeel mee kunnen doen. Want waarom zou elke vereniging het wiel opnieuw moeten uitvinden?

Voel jij je geroepen of staat jouw vereniging voor een uitdaging die je graag in het panel besproken zou zien? Stuur dan een mail naar: projecten@handboogsport.nl.

Werkgroep Handboek Handboogaccommodaties

Het boekwerk 'Normen en richtlijnen handboogaccommodaties' is dringend aan vernieuwing toe. Binnenkort willen we starten met een werkgroep die gericht dit document tegen het licht houdt en in een beperkt aantal onlinesessies komt tot een nieuw handboek. Vind jij het leuk om hier aan mee te werken, reageer dan via solliciteren@handboogsport.nl.

Rayon 3

Het ziet er momenteel naar uit dat Rayon 3 op korte termijn geen voltallig bestuur meer heeft, en het oude bestuur is daarom opzoek naar jong bloed voor het Rayon 3 bestuur. Het bestuur is momenteel opzoek naar:

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Bestuurder DC Outdoor
 • Bestuurder 3D en behartiger van IFAA wedstrijden
 • Bestuurder jeugd en talentontwikkeling

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Sarina (06-33132565) en/of Annemarie (06-28368828). Ook zijn geïnteresseerden geheel vrijblijvend welkom op de bestuursvergadering a.s. maandag 6 november om 20:00 bij VZOD in Volkel.

Veilige sport
Vertrouwenscontactpersonen KHSN
In de sport zijn vertrouwenspersonen en vertrouwenscontactpersonen (VCP) actief. De VCP is binnen de sportbond of sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten.

Wie zijn de vertrouwenscontactpersonen en wat doen ze?

Op deze website is ook een apart gedeelte ingericht voor alles dat gaat over een veilig klimaat in de handboogsport. Kijk daarvoor op https://www.handboogsport.nl/grensoverschrijdend-gedrag/.

Klachten
Soms kan een discussie en/of probleem niet direct opgelost worden en blijft er onvrede bestaan, een klacht. Koninklijke HandboogSport Nederland vindt het van belang dat een vereniging, bestuurslid of een individueel lid met een klacht bij KHSN terecht kan. KHSN hoort deze klacht met een gedegen procedure in behandeling te nemen. De procedure hiervoor is in dit document beschreven: Klachtenprocedure NHB

Wilt u een klacht indienen? Maak dan gebruik van dit klachtenformulier.

Nieuwsbrieven
Archief voorgaande jaren
2022

2021

2020

2019

2018

2017

Publicaties

Bondscontributie

De Bondsraad heeft de contributiebedragen voor 2024 vastgesteld.

Jaarcontributie leden 18 jaar en ouder: €70,50 -/- €2,50 korting = € 68,-
Jaarcontributie leden t/m 17 jaar: €35,25 -/- €1,25 korting = € 34,-
Jaarcontributie Vereniging: € 68,-
Leden van 75 jaar of ouder en tevens 40 jaar of langer lid: € 10,-

Voor drie studentenverenigingen gelden - bij wijze van proef - de tarieven van de leden tot en met 17 jaar.

Je kunt per maand lid worden van KHSN. Hiertoe is een tabel opgesteld dat je vervolgens betaald voor de rest van het kalender jaar. Het jaarbedrag wordt dan naar rato bepaald. Ben je per 1 januari lid, betaal je 68 euro. Ben je per 1 april lid, betaal je 9/12e deel, etc. Verenigingen hebben op 6 december 2023 nadere informatie ontvangen hoe dat verder wordt uitgevoerd.


De contributiebedragen 2023:

Jaarcontributie leden t/m 17 jaar: €32,- -/- €2,50 korting = € 29,50
Jaarcontributie leden 18 jaar en ouder: €64,- -/- €5,- korting = € 59,00
Jaarcontributie Vereniging: € 59,00
Leden van 75 jaar of ouder en tevens 40 jaar of langer lid: € 5,-

In 2023 gelden dezelfde bedragen als de voorgaande jaren. De Bondsraad heeft besloten om een korting van 5 euro te geven en niet de inflatiecorrectie toe te passen. Zie hiervoor ook: dit nieuwsbericht van 29 juni 2022. Daarnaast zal er in de uitvoering een en ander wijzigen. Zo wordt het mogelijk om per maand lid te worden van KHSN voor de rest van het jaar. Het jaarbedrag wordt dan naar rato bepaald. Ben je per 1 januari lid, betaal je 59 euro. Ben je per 1 april lid, betaal je 9/12e deel van 59 euro, etc. Verenigingen krijgen nadere informatie hoe dat verder wordt uitgevoerd.

Met studentenverenigingen zal in een apart overleg worden bepaald op welke wijze de contributie wordt gegeven. Daarvoor worden drie specifieke studentenhandboogverenigingen benaderd.

 

 

Bondsbestuur verslagen
Beleidsplan
Statuten en reglementen

Statuten KHSN (per 16 augustus 2023)
Algemeen Reglement (per 16 augustus 2023)
Bestuurs- en directiereglement (per 16 augustus 2023)
Op http://www.isr.nl staan de reglement voor tucht, arbitrage, doping, matchfixing en seksuele intimidatie, zoals benoemd in de statuten. Deze zijn per 27 januari 2022 allemaal van kracht voor KHSN en aangesloten leden.

Privacy

Privacyverklaring NHB

Handboek Sport & Privacy (NOC*NSF)
Soms hebben verenigingen of leden vragen ten aanzien van privacy. Daarvoor heeft NOC*NSF het handboek Sport&Privacy opgesteld. Dat is te vinden via de link hierboven. Dit handboek is te gebruiken voor allerhande zaken rond privacy.

Procedures

Aanvraag prestatiespelden

Prestatiespelden dienen te worden aangevraagd door een sporter zelf. 

Heb je een score behaald die recht geeft op een of meerdere Prestatiespelden zoals World Archery-spelden of Arrowhead spelden, ga dan direct na de wedstrijd naar de scheidsrechter en neem je scorebriefjes en toon jouw bondspasDe scheidsrechter zal de scores controleren en de scorebriefjes aftekenen.

De aanvraag van een Prestatiespeld(en) gaat dan als volgt: In het onderstaande downloads overzicht staat de benodigde documenten voor de aanvraag van de prestatiespeld. Lees deze goed door. 

Tevens staat er bij de omschrijving een overzicht van alle Prestatiespelden die behaald kunnen worden. Dan vul je het aanvraagformulier in en om het eenvoudiger te maken staat er ook een invulvoorbeeld bij. Als de aanvraag compleet en juist ingevuld is, zend je het aanvraagformulier met een duidelijke kopie van alle scorebriefjes, ook van de handtekening van de scheidsrechter naar de NHB. Dit kan natuurlijk digitaal.

Let op: bij een aanvraag van Prestatiespeld(en) behaald buiten Nederland dient altijd een complete uitslag van de wedstrijd meegezonden te worden. Aanvragen van Prestatiespelden dienen uitsluitend gezonden te worden aan: prestatiespelden@handboogsport.nl

De aangevraagde Prestatiespeld(en) worden daarna zo spoedig mogelijk verzonden.

Documenten Prestatiespelden

Aanvraagformulier Nederlandse Records

Een record schieten is een prestatie, een feest. En natuurlijk willen we graag dat records zo goed als mogelijk worden geregistreerd. Schiet je een record, vraag het dan zo snel mogelijk aan via dit formulier:

Aanvraagformulier Nederlandse Records

Klachtenprocedure

Soms kan een discussie en/of probleem niet direct opgelost worden en blijft er onvrede bestaan, een klacht. KHSN vindt het van belang dat een vereniging, bestuurslid of individuele sporter met een klacht bij de bond terecht kan en dat de bond deze klacht met een gedegen procedure in behandeling neemt.  De procedure hiervoor is in het onderstaande document beschreven.

Klachtenprocedure

Klachtenformulier

Tuchtrecht

KHSN is voor tuchtrecht aangesloten bij het ISR. Via http://www.isr.nl kunnen meldingen worden gedaan in geval van tuchtrecht. Dit kan ook via het bondsbureau. Ook voor arbitrage, doping, matchfixing en seksuele intimidatie is KHSN bij het ISR aangesloten.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Vertrouwenscontactpersoon
Classificatieprocedure