De Nederlandse Handboog Bond (NHB) gaat de voorlichting aan zowel verenigingen als individuele leden intensiveren omdat uit onderzoek is gebleken dat veel leden niet weten wat ze moeten doen als ze te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag. Dat gaat de NHB doen door de bewustwording te vergroten, een vereniginggerichte aanpak uit te rollen en gedragsregels vast te stellen.

Aanleiding proactief onderzoek
Omdat er in de samenleving in de afgelopen jaren veel situaties van grensoverschrijdend gedrag aan het licht zijn gekomen, heeft de NHB opdracht gegeven tot een zogenaamd prevalentieonderzoek onder de leden van de NHB. Dit in samenwerking met het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN), door I&O Research en CentERdata. Leden van 16 jaar en ouder zijn gevraagd hun ervaringen in de afgelopen vijf jaar. Van de 7.067 aangeschreven leden hebben 2.070 leden (29 procent) de vragenlijst volledig ingevuld. Dit is een grote respons, waardoor het onderzoek volgens de onderzoeksnormen een representatief beeld heeft gegeven.

Reactie bondsbestuur en algemeen directeur
Bondsvoorzitter Lex Roolvink en Algemeen Directeur Arnoud Strijbis: “We zijn dankbaar dat zo veel leden de enquête hebben ingevuld. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat het intensiveren van onze aanpak voor een veilig handboogsportklimaat nodig is. Er blijkt bij onze leden te veel onbekendheid te zijn hoe iets kan worden gemeld en wat er vervolgens gebeurt. Met het onderzoek wilden we laten zien dat we dit thema serieus nemen en dat we reflectie nodig hebben om ons beleid te kunnen verbeteren en versterken. Met een gerichte, bij de handboogsport passende, aanpak willen we zorgen dat bij onze veelal kleine verenigingen de bewustwording wordt vergroot om als vereniging en lid te zorgen voor een veilig sportklimaat voor iedereen.

Aanpak langs drie lijnen
De resultaten geven de NHB handvatten om de ingezette weg voor de versterking van een veilig handboogsportklimaat. Het bondsbestuur heeft voor de uitvoering drie lijnen uiteengezet:

  • Permanente bewustwording en voorlichting
    Het thema ‘veilig handboogsportklimaat’ is een vast agendapunt bij vergaderingen van het bondsbestuur, de bondsraad en de rayons, zodat de aandacht niet kan verslappen. Ook zullen de diverse communicatiekanalen structureel worden ingezet. Verder zullen andere momenten worden benut, zoals de jaarlijkse Dag van de Handboogsport, waarbij in 2022 de presentatie van CVSN hoofdonderwerp was. Uiteraard wordt ook aangesloten bij nationale campagnes van onder meer CVSN.
  • Vereniginggerichte aanpak, inclusief actief beleid voor VCP en VOG
    Er wordt aanbevolen dat duidelijker wordt hoe verenigingen werken aan een veilig sportklimaat. Binnen de NHB worden goede voorbeelden gedeeld via het verenigingspanel en via de diverse communicatiekanalen. Verenigingen helpen we bij het voeren van een preventief beleid, het (gratis) opleiden en aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon (VCP) en het actief stimuleren van de gratis VOG-regeling. Onze ambitie is dat alle vrijwilligers in de handboogsport een VOG hebben en dat alle verenigingen zelf of samen met andere verenigingen een VCP hebben aangesteld. Om dit goed te kunnen organiseren, is de NHB in gesprek met NOC*NSF, CVSN en de samenwerkingsorganisatie NederlandSport om een integriteitsmanager aan te stellen, die de NHB als relatief kleine sportbond kan delen met andere bonden.
  • Vaststellen gedragsregels
    Voor de vergadering van de Bondsraad op 10 december a.s. heeft het bondsbestuur een nieuwe versie van gedragsregels voor de NHB geagendeerd. Deze dienen door de Bondsraad te worden vastgesteld, waarna deze ook actief worden gecommuniceerd naar leden en andere betrokkenen. Dit is onderdeel van de bewustwordingsstrategie die naar aanleiding van het onderzoek wordt uitgerold.

Resultaten
De uitkomsten van het onderzoek binnen de Nederlandse handboogsport tonen grote gelijkenis met de resultaten van het landelijk prevalentieonderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de algehele Nederlandse sport (2019). Dit blijkt uit de factsheet. Zo heeft in totaal 18 procent van de leden minstens één vorm van grensoverschrijdend gedrag (GOG) meegemaakt, die indruk op hen maakte. Ervaringen die indruk maakten komen het meeste voor bij emotioneel grensoverschrijdend gedrag (EGG): 16%. Daarbij valt vooral te denken aan geplaagd worden en kritiek op sportieve prestaties. Bij lichamelijk grensoverschrijdende ervaringen maakte bij één procent van de leden de ervaring indruk. Ook seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft op leden indruk gemaakt: 5%. De meest voorkomende gedragingen binnen deze vorm waren dat er iemand te dicht bij kwam staan of dat er seksistische grappen werden gemaakt. Een andere belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat tweederde van de respondenten niet weet of hun vereniging een vertrouwenscontactpersoon heeft.

In de bijgevoegde factsheet zijn de belangrijkste conclusies weergegeven. Het volledige onderzoek is ook hier bijgevoegd.