In een zonovergoten Zeist was de Bondsraad afgelopen zaterdag 17 juni 2023 bijeen voor de halfjaarlijkse bondsraadsvergadering. Een overzicht van de belangrijkste besluiten.

Koninklijke HandboogSport Nederland
Op 27 januari jl. kreeg NHB-voorzitter Lex Roolvink het predicaat Koninklijk uitgereikt. Toen werd al bekend dat aan de Bondsraad een voorstel tot statutenwijziging zou worden voorgelegd om de naam te veranderen in Koninklijke HandboogSport Nederland (KHSN). Met dit voorstel is unaniem ingestemd. De wijziging wordt aan de notaris voorgelegd, zodat onze Bond binnenkort officieel Koninklijke HandboogSport Nederland heet. Bij de wijziging zijn tevens enkele artikelen aangepast om de aansluiting van de KHSN bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) te actualiseren. Ook is er de mogelijkheid tot het houden van digitale vergaderingen toegevoegd in tijden van bijvoorbeeld een pandemie.

Grensoverschrijdend gedrag
Bij de wijziging van de statuten hoort ook een aangepast algemeen reglement. Dit reglement is ook gewijzigd ten aanzien van de naam. Tevens is daar de nieuwe door de Algemene Vergadering van NOC*NSF vastgestelde definitie van grensoverschrijdend gedrag toegevoegd. De definitie is:

“Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van handelen en/of nalaten dat als doel en/of gevolg heeft dat de waardigheid en/of veiligheid van één of meerdere personen wordt aangetast.”

Tijdens de Bondsraad is verder gesproken over de aanpak ‘Veilig handboogsportklimaat’. Hierin wordt gewerkt aan een actueel plan van aanpak op basis van wat we al hebben gedaan als Bond en verenigingen. Daarover zal de komende tijd steeds informatie worden gepubliceerd.

Financiën
Vast onderdeel van de junivergadering is het verlenen van décharge aan het bondsbestuur voor het gevoerde beleid in het voorgaande jaar. Dit deed de bondsraad unaniem. Na een toelichting op de financiën van het afgelopen jaar en de komende jaren door de bestuurder financieel beleid Rob Boumans werd er gesproken over de actuele financiële stand van zaken. De Bond is financieel gezond, maar de onzekerheden naar de toekomst zijn groot. Inspanningen voor meer inkomsten zijn nodig.

Contributie 2024
Voor de vaststelling van de contributie voor het volgende jaar lagen er drie varianten op tafel, die passen bij het beleid om de inflatiecorrectie toe te passen. De vertegenwoordigers van de vier rayons gaven duidelijk aan wat er in de rayonvergaderingen was besproken. Daarbij bleek dat de overgrote meerderheid van de leden in de rayons had aangegeven te willen gaan voor een variant waarin de contributie niet groeit naar 70,50 euro, zoals het volgens het vastgestelde beleid zou moeten zijn, maar naar 68 euro omdat er nog een korting van 2,50 euro wordt toegepast. Junioren betalen in 2024 34 euro, senioren 68 euro. Vanaf 2025 wordt de consumentenprijsindex toegepast. Verder is er door de bondsraad gevraagd naar een notitie om de contributie die verenigingen aan de Bond betalen te differentiëren naar grootte van de vereniging.

Hervorming bondscompetities
Tijdens de bondsraad is besloten om een open discussie te gaan voeren over de hervorming van de bondscompetities. Naar aanleiding van een voorstel van de disciplinecommissie om de finales van de rayonkampioenschappen en bondskampioenschappen in te korten, is er in de rayons geopperd om breder te kijken naar de competities. Het gesprek dient niet alleen te gaan over het aantal pijlen op de kampioenschappen, maar ook bij welke klassen. Verder wordt bij de discussie de kalender betrokken, omdat de wens om de competities af te ronden voor aanvang van het outdoorseizoen vaker wordt gehoord. Ook het aantal competitieronden, reisafstanden, de hoeveelheid wedstrijden om prestatiespelden te behalen en de inzet van scheidsrechters zijn daarbij op de agenda gezet.