Op 10 december jl. was de najaarsvergadering van de Bondsraad. In die vergadering ging het onder meer over het geven van inhoud aan het rapport over grensoverschrijdend gedrag in de handboogsport, financiën, ledenbehoud en ledenwerving, en het stimuleren van deelname aan wedstrijden. In dit artikel een korte weergave.

Grensoverschrijdend gedrag: gedragsregels vastgesteld
Met de publicatie van het rapport over grensoverschrijdend gedrag in de handboogsport in november jl. is duidelijk dat het onderzoek en de resultaten bijdragen aan het bewustzijn bij onze leden. Het is geen kleedkamerprobleem, maar een breder probleem binnen de (handboog)sport. Naast de presentaties in de rayonvergaderingen en op de Dag van de Handboogsport wordt het verhaal doorgezet naar  de verenigingen. Daarbij is het ook belangrijk dat verenigingen beseffen dat ze bijvoorbeeld het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon niet alleen hoeven te doen, maar dat ook in samenwerking met anderen kan. Ook kan de rol van vcp met andere functies binnen de vereniging worden gecombineerd. De mogelijkheid tot het gratis aanvragen van een VOG wordt nadrukkelijk steeds weer onder de aandacht gebracht. Ook is gevraagd om de samenvatting van het onderzoek – de factsheet – beter te delen.
Een andere vervolgstap op het grote onderzoek is het vaststellen van de gedragsregels in de handboogsport. Deze gelden voor iedereen en zullen ook vaker terugkomen.
Alle informatie is zo veel mogelijk gebundeld op https://www.handboogsport.nl/grensoverschrijdend-gedrag/, ook direct vindbaar op de homepage.

Financiën: contributie blijft gelijk ondanks stijgende kosten
Reeds in juni besloot de bondsraad de contributie voor 2023 niet verhogen door een korting van 5 euro toe te passen; dat besluit werd in december bekrachtigt. Een seniorlid betaalt hierdoor geen 64 euro maar 59 euro; een junior betaalt de helft. Hiermee wijkt de Bondsraad af van haar eigen beleid waarbij een inflatiepercentage zou worden meegerekend. Door de coronajaren is gekozen om de kosten voor leden niet te verhogen, ook al omdat de financiële buffer dat op dit moment toelaat.
Nieuw is in 2023 dat je iedere maand lid kunt worden van de NHB. Voor het hele jaar betaal je 59 euro, maar als je bijvoorbeeld in september lid wordt, betaal je 4/12e deel omdat je dan nog vier maanden lid bent. Opzeggen kan alleen per einde jaar.
Met de aan de NHB verbonden studentenverenigingen wordt een pilot gedaan om meer studenten aan te trekken.
De bondsraad stelde ook het jaarplan 2023 en de begroting 2023 vast, terwijl de huidige tijd veel onzekerheden heeft. Meer inkomsten genereren voor de sport is een belangrijk doel; daarom zal er ook gewerkt gaan worden met een nieuwe marketingpartner. Heel belangrijk is daarbij dat het behoud van leden een belangrijke plek krijgt. Ook staat stimulering van deelname aan wedstrijden centraal; daarvoor is ook een nieuwe werkgroep opgericht.

Overige punten
– Er is besloten om geen nieuwe vervangingsregeling vast te stellen voor afwezige leden van de Bondsraad. Dit betekent dat een afwezig lid van de Bondsraad een machtiging kan afgeven aan een wel aanwezig lid. Er komt dus geen mogelijkheid van vervanging door iemand anders die geen lid is van de bondsraad.
– Robert Jan Merkx (Rayon 2) nam afscheid als lid van de Bondsraad; hij wordt opgevolgd door Lowie Claessens.
– Bas Schloesser (Rayon 4) is gestopt als lid van de Bondsraad; rayon 4 heeft daardoor een vacature.
– Er werd gesproken over mogelijkheden voor compensatie van energiekosten en stimulering van investeringen in duurzaamheid. Daartoe is op dinsdag 3 januari 2022 dit artikel op www.handboogsport.nl verschenen.

Verslag en reageren
Het volledige concept-verslag staat gepubliceerd op de NHB-website en een directe link vind je hier.
Mocht je naar aanleiding van het artikel willen reageren, kan dat naar directeur@handboogsport.nl.